Privaatsuse ja isikuandmete kaitse

Privaatsuse ja isikuandmete kaitse

Huvikoolituste Õppekeskus OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta teie privaatsust ja isikuandmeid. Huvikoolituste Õppekeskus OÜ pakub teie privaatsusele ja isikuandmetele kõrgetasemelist kaitset ning töötleb teie isikuandmeid kooskõlas kehtiva seadusandluse ja käesoleva privaatsuspoliitikaga.

“Isikuandmed” kujutavad endast igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Käesolev privaatsuspoliitika pakub üldist teavet selle kohta, kuidas Huvikoolituste Õppekeskus OÜ töötleb teie isikuandmeid, mis on seotud veebisaidiga www.keelereisid.eu või mis tahes selle alamsaitidega (edaspidi ühiselt “Sait”).

Sait, Huvikoolituste Õppekeskus OÜ’i tooted või teenused võivad sisaldada linke teiste ettevõtete’ veebisaitidele ja teenustele, millel on oma privaatsuspoliitikad, ja/või teie seadmesse installitud kolmandate isikute teenused võivad lubada juurdepääsu teie seadmes olevale teabele. Huvikoolituste Õppekeskus OÜ soovitab teil tähelepanelikult lugeda nende kolmandate isikute privaatsuspoliitikaid. Huvikoolituste Õppekeskus OÜ ei vastuta nende kolmandate isikute teenusepakkujate’ privaatsustavade või sisude eest.

Saiti kasutades ja/või Huvikoolituste Õppekeskus OÜile isikuandmeid esitades mõistate ja nõustute, et teie isikuandmeid võidakse töödelda käesoleva privaatsuspoliitika kohaselt. Kui te käesoleva privaatsuspoliitikaga ei nõustu, soovitab Huvikoolituste Õppekeskus OÜ teil Saiti mitte kasutada ja Huvikoolituste Õppekeskus OÜile mitte mingeid isikuandmeid esitada.

Isikuandmete haldaja

Teie isikuandmeid haldab Huvikoolituste Õppekeskus OÜ. Andmehalduri saate kätte aadressilt: Mustakivi tee 25-505, 13912, Tallinn Eesti

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja töötlemise õiguslikud alused

Kui kasutate Saiti, võidakse koguda ja töödelda teatud isikuandmeid, mis võivad olla teiega seotud. Selliseid isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel, kui see on vajalik Huvikoolituste Õppekeskus OÜ’i õigustatud huvides seoses (üks või mitu, mis võivad kehtida üheaegselt):

•saidi ning Huvikoolituste Õppekeskus OÜi toodete ja teenuste hoolduse ja arendusega;

• turunduse ja kommunikatsiooni eesmärkidega, näiteks turundusuuringute läbiviimiseks, otseturunduse, automatiseeritud turunduse jaoks, teie teavitamiseks uutest funktsioonidest, uutest toodetest või väljalasetest ja erikampaaniatest;

• toodete ja teenuste pakkumisega, näiteks teie ja Huvikoolituste Õppekeskus OÜi vahelise lepingu täitmiseks, Huvikoolituste Õppekeskus OÜi toodete ja teenuste funktsionaalsuse ja ohutuse tagamiseks, teie identifitseerimiseks, võimalike väärkasutuste vältimiseks ja uurimiseks, ning

• statistiliste ja analüütiliste eesmärkidega.

Kui suhtlete meiega Saidi kaudu ja/või registreerute Saidi kasutajaks (vajaduse korral), võib Huvikoolituste Õppekeskus OÜ mõningatel juhtudel töödelda teie isikuandmeid ka siis, kui selline töötlemine on vajalik teie ja Huvikoolituste Õppekeskus OÜi vahelise lepingu täitmiseks, ettevalmistavate meetmete jaoks seoses lepinguga või mõningatel juhtudel teie nõusolekul.

Kui Huvikoolituste Õppekeskus OÜ töötleb teie isikuandmeid teie nõusolekul, on teil õigus igal ajal ja tasuta tagasi võtta nõusolek, mille olete Huvikoolituste Õppekeskus OÜile teie isikuandmete töötlemiseks andnud. Kuid võtke teadmiseks, et sellise tagasivõtmisega võite kaotada võimaluse kasutada kõiki Saidi funktsioone või muid tooteid või teenuseid, mida Huvikoolituste Õppekeskus OÜ teile pakub, sest mõningad teie nõusolekule tuginevad andmetöötlustegevused võivad olla nende funktsioonide, toodete või teenuste lahutamatu osa.

Kogutud isikuandmed

Isikuandmeid kogutakse harilikult siis, kui te kasutate Saiti, registreerute Huvikoolituste Õppekeskus OÜ’i toodetesse ja teenustesse või suhtlete Huvikoolituste Õppekeskus OÜiga muul viisil. Isikuandmete hulka võivad muu hulgas kuuluda juurdepääsukorrad, veebisaidid, millelt olete linkinud, lingid, mida kasutate, leheküljed, mida külastate, sisu, mida vaatate, ja muu käitumisteave, mida Huvikoolituste Õppekeskus OÜ saab teie brauseri kaudu. Veel võib Huvikoolituste Õppekeskus OÜ küsida teilt muud laadi teavet, näiteks teie nime, meiliaadressi, postiaadressi, kasutajanimesid ja paroole, nõusolekut, tagasisidet, vanust, sugu ja muid mittetundlikke andmeid. Huvikoolituste Õppekeskus OÜ tahab rõhutada, et teatud mitteidentifitseeritavatest isikuandmetest võivad saada identifitseeritavad, kui annate Huvikoolituste Õppekeskus OÜile oma isikuandmeid.

Seaduslikud andmeallikad Isikuandmeid kogutakse järgmistest allikatest:

• info, mida olete ise andnud või mida on andnud teie tegevus Saidil või kontakteerumine Huvikoolituste Õppekeskus OÜiga muul viisil;

• Huvikoolituste Õppekeskus OÜ’i alltöövõtjad seoses teenuste pakkumisega Saidi kaudu.

• Avalikult kättesaadavad allikad

Andmete seaduslik avaldamine ja edastamine väljaspool EL-i ja EMP-d

Huvikoolituste Õppekeskus OÜ võib avaldada isikuandmeid oma kontserni ettevõtetele ka väljaspool Euroopa Liitu (“EL”) või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (“EMP”) kooskõlas vastavate Huvikoolituste Õppekeskus OÜi üksustega sõlmitud lepinguga, mis sisaldab Euroopa komisjoni’ lepingu tüüptingimusi piisava andmekaitsekorra tagamiseks. Serverisse salvestatud isikuandmeid ei edastata väljapoole EL-i ja EMP-d.

Huvikoolituste Õppekeskus OÜ võib avaldada teie isikuandmeid volitatud kolmandatele isikutele, kes töötlevad isikuandmeid Huvikoolituste Õppekeskus OÜi nimel käesolevas privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkidel. Sellised volitatud kolmandad isikud võivad töödelda teie isikuandmeid ka väljaspool EL-i või EMP-d kooskõlas Huvikoolituste Õppekeskus OÜi ja selliste volitatud kolmandate isikute vahel sõlmitud lepinguga, mis sisaldab Euroopa komisjoni’ lepingu tüüptingimusi piisava andmekaitsekorra tagamiseks.

Lisaks võib Huvikoolituste Õppekeskus OÜ teostada turundus- ja muud kommunikatsiooni koos Huvikoolituste Õppekeskus OÜi partneritega ning seoses sellega võib Huvikoolituste Õppekeskus OÜ kombineerida informatsiooni, mida Huvikoolituste Õppekeskus OÜ on kogunud teie kohta, informatsiooniga, mida Huvikoolituste Õppekeskus OÜi partnerid on kogunud teie kohta, et nt vältida tarbetut suhtlust ja kohandada Huvikoolituste Õppekeskus OÜi sõnumit teie jaoks.

Juhul, kui Huvikoolituste Õppekeskus OÜ müüb, ostab, ühendab või teeb muid ümberkorraldusi, võib sellega kaasneda isikuandmete avaldamine nt võimalikele või tegelikele ostjatele ja nende nõunikele. Lisaks ülaltoodule võib Huvikoolituste Õppekeskus OÜ olla kohustatud avaldama teie isikuandmeid ametiasutustele. Samuti võib Huvikoolituste Õppekeskus OÜ avaldada või muul viisil töödelda teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega oma seaduslike huvide kaitseks.

Andmeturbe ja andmete salvestamise põhimõtted

Isikuandmeid salvestatakse peamiselt elektrooniliselt. Isikuandmeid hoitakse lukustatud, piiratud sissepääsuga, ning osaleja kasutajatunnuse ja parooliga kaitstud ruumides. Kõiki isikuandmete füüsilisi koopiaid, kui neid on, hoitakse lukustatud ruumides. Ainult isikutel, kellel on kohustustest tulenevalt vaja isikuandmeid töödelda, on juurdepääs registrisse salvestatud teabele ja õigus seda töödelda.

Huvikoolituste Õppekeskus OÜ säilitab teie isikuandmeid nii kaua kui ülalnimetatud eesmärkidel vaja või kui kehtivad seadused nõuavad. Kui selliseid nõudeid enam pole, siis teie isikuandmed kustutatakse või muudetakse sellisel viisil anonüümseks, et neid ei saa enam teiega seostada.

Automatiseeritud otsusetegemine

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsusetegemiseks, millel on teie jaoks õiguslikud või muud sellised tagajärjed.

Kasutaja’ õigused

Juurdepääsuõigus.  Teil on õigus kontrollida oma isikuandmeid ja saada isikuandmete kirjalik koopia. Kontrollimine on tasuta.

Andmete liikuvuse õigus. Kui Huvikoolituste Õppekeskus OÜ töötleb teie isikuandmeid teie nõusolekul või teie ja Huvikoolituste Õppekeskus OÜi vahel sõlmitud lepingu järgselt, on teil õigus saada oma isikuandmeid, mis te olete Huvikoolituste Õppekeskus OÜile andnud, struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul ning tehnilise teostatavuse korral on teil õigus anda need andmed üle teisele haldajale ilma Huvikoolituste Õppekeskus OÜi-poolse takistuseta.

Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie andmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel.

Õigus nõuda parandamist, kustutamist või piiramist. Teil on õigus lasta Huvikoolituste Õppekeskus OÜil parandada või kustutada teie isikuandmeid, kui need on aegunud, ebaolulised, valed, puudulikud, muud moodi ebatäpsed või muul õiguslikult aktsepteeritaval põhjusel. Samuti on teil õigus nõuda teie andmete töötlemise piiramist.

Ametlik kaebus. Kuigi Huvikoolituste Õppekeskus OÜ loodab lahendada igasugused probleemid, mis teil võivad tekkida seoses sellega, kuidas Huvikoolituste Õppekeskus OÜ teie isikuandmeid töötleb, on teil ka õigus pöörduda ametliku kaebusega oma riigi andmekaitse järelevalveasutuse poole.

Kui soovite oma õigusi kasutada, palume esitada kirjalik taotlus aadressil Huvikoolituste Õppekeskus OÜ, Mustakivi tee 25-505, 13912, Tallinn, Estonia

Küpsiste kasutamine

Küpsis on harilikult väike andmeühik, mis saadetakse veebilehelt teie arvutiseadmesse ja salvestatakse teie veebibrauseris, kui te sirvite veebilehte. Kui te sirvite sedasama veebisaiti uuesti, võib veebileht küpsisesse salvestatud andmed välja otsida, et leida märke teie varasemast tegevusest. Täiendava teabe saamiseks nende tehnoloogiate töö kohta lugege näiteks lehte http://www.allaboutcookies.org

Aeg-ajalt võidakse küpsisefail panna teie arvutisse selleks, et muuta see Sait ja/või Huvikoolituste Õppekeskus OÜ’i teenused teie jaoks tõhusamaks. Enamik brausereid on seadistatud küpsiseid aktsepteerima. Võite igasugustest küpsistes keeldumiseks seadeid muuta või määrata, millal võib küpsist saata.

Käesolev privaatsuspoliitika täpsustab, kuidas Huvikoolituste Õppekeskus OÜ kasutab küpsiseid ja küpsisetaolisi faile ja tehnoloogiaid sellel Saidil. Kui külastate Saiti ja teie brauseri seaded aktsepteerivad küpsiseid, loeb Huvikoolituste Õppekeskus OÜ seda selgesõnaliseks nõustumiseks, et Huvikoolituste Õppekeskus OÜ’ kasutab küpsiseid.

Küpsiste kasutamise eesmärk

Teatud küpsiste kasutamine on vajalik Saidi põhifunktsioonide kasutamiseks. Need küpsised on Saidi töös olulised ja mõeldud selleks, et saaksite Saiti külastades meeldiva kogemuse.

Huvikoolituste Õppekeskus OÜ võib küpsiseid kasutada ka teile paremate teenuste ja toodete pakkumiseks. Need küpsised on nt saidi parendamiseks, isikupärastamiseks ja reklaamimiseks. Teie vaatekohast tähendab see, et Sait võib meelde jätta nt teie valitud keele ja riigi. Samuti teostab Huvikoolituste Õppekeskus OÜ analüütilist profileerimist, et kindlaks teha nt seda, mis on kasutajate hulgas populaarne. Huvikoolituste Õppekeskus OÜ teeb kindlaks, kus Saidi sisu vaadatakse, et kasutajad saaksid Saidist võimalikult parema kogemuse. Samuti loendab Huvikoolituste Õppekeskus OÜ klõpsamisi pluginatele “Like” ja “Tweet” ning jälgib, millist Saidi sisu on jagatud või millele on viidatud. Need küpsised aitavad muuta Saiti isikupäraseks, näiteks näidates teile suunatud plakateid ja soovitusi. Samuti vaatab Huvikoolituste Õppekeskus OÜ, milliseid viiteid kasutatakse Saidile pääsemiseks, et hinnata Huvikoolituste Õppekeskus OÜ’i kampaaniate ja esitluste tõhusust. Huvikoolituste Õppekeskus OÜ kasutab neid küpsiseid Huvikoolituste Õppekeskus OÜi reklaamkuulutuste teenindamiseks.

Teabe talletamise aeg sõltub kasutatava küpsise tüübist. Seansiküpsised aeguvad, kui brauser suletakse, sellal kui püsiküpsistel on tüüpilised aegumistähtajad kahest kuust paari aastani.

Veebisaidi analüüs ja külastajateave

Sait kasutab veebianalüüsi teenust, mida pakub näiteks Google, Inc (“Google”). Google’i veebianalüüsiteenuse avalduse lugemiseks klõpsake siia: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Saiti kasutades nõustute, et Google töötleb teid puudutavaid andmeid ülalolevas avalduses sätestatud viisil ja eesmärkidel. Kui te Saiti külastate, võivad kolmandad isikud, näiteks reklaamijad, reklaamivõrgud ja jälgimisteenuste pakkujad võivad saata teie seadmesse küpsiseid näiteks selleks, et pakkuda teile sihitud reklaami või koostada statistikat Saidi külastajate arvu kohta. Kuna teie brauser peab nõutama neid reklaamkuulutusi kolmandate isikute’ serveritest, võivad need kolmandad isikud vaadata, muuta või seada oma küpsiseid nii, nagu oleksite tahtnud minna mingile veebilehele otse nende kolmandate isikute’ veebilehelt. Sait kasutab suhtlusvõrgupluginaid näiteks nuppu “Like”, mida pakub suhtlusvõrk facebook.com. Suhtlusvõrgupluginate sisu Saidil on pärit otse sellistest suhtlusvõrkudest. Kui olete Saiti külastades sisse logitud mingisse suhtlusvõrku, loob teie brauser suhtlusvõrgu’ serveritega otseühenduse. Kui olete Saiti külastades suhtlusvõrgust välja logitud, saadab teie brauser suhtlusvõrgule vähem infot. Saidil olevad suhtlusvõrgupluginad alluvad privaatsustingimustele ja muudele vastavate suhtlusvõrgulehtede tingimustele. Teavet, mida suhtlusvõrgud koguvad, ei avaldata Huvikoolituste Õppekeskus OÜile ilma selgesõnalise nõusolekuta.

Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas

Võtke teadmiseks, et Huvikoolituste Õppekeskus OÜ võib seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Mingi olulise või ebasoodsa muudatuse korral aga postitab Huvikoolituste Õppekeskus OÜ teate nende muudatuste kohta nii käesoleva privaatsuspoliitika algusse kui ka Saidi’ avalehele. Huvikoolituste Õppekeskus OÜ soovitab seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt vaadata, et muudatusteks teadlikuks saada. Kui teil on täiendavaid küsimusi, võtke julgesti meiega ühendust meie klienditeeninduse kaudu või kirjutades meile aadressil: pavel(at)keelereisid.eu

Teie nõusolek kehtib järgmiste domeenide kohta: koolituskeskus.eu